شماره  تماس:   38380987  -081
پست الکترونیکی:  math94@basu.ac.ir
فکس:    38380987  -081
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند